Loading ...
close
0

لاستیک

رئومتر لاستیک

رئومتر لاستیک

نمونه لاستیکی مورد نظر در بین دو صفحه گرد دستگاه قرار می گیرد. حرارت همراه ....

سایش DIN

سایش DIN

از این دستگاه برای تعیین مقاومت سایشی لاستیک ها و همچنین زیره کفش ها ...

سختی سنج لاستیک

سختی سنج لاستیک

از این وسیله برای تعیین میزان سختی لاستیک ها استفاده می شود.....

جهندگی لاستیک

جهندگی لاستیک

 از این دستگاه برای تعيين ميزان جهندگی نمونه های لاستيکی مورد استفاده قرار می گيرد.....