Loading ...
close

اسکنر سه بعدی

اسکنر 3 بعدی

اسکنر 3 بعدی

 دستگاه با دارا بودن بدنه تمام  PVCو درب پلي كربنات، دستگاه  را ازلحاظ خوردگي بدنه، زنگ زدگي  در برابر آب و همچنين شوك ...

بیشتر