Loading ...
close

کراش کاغذ و کارتن

logo
کراش کاغذ و کارتن

- آزمون Ring crush :

در این آزمون نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در ملحق مربوط به آزمون که یک استوانه با شیاری در مرکز ، به صورت دایره ای قرار می گیرد. قسمتی از عرض نمونه بیرون از ملحق می باشد.

این مجموعه در بین دو صفحه فشاری در دستگاه مناسب تحت فشار قرار می گیرد. میزان مقاومت در برابر لهیدگی این نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

ابعاد نمونه :

152×127 mm

استاندارد مربوطه:

1. ISIRI 1411, ASTM D 1164
جهت آماده سازی نمونه از دستگاه نشان داد شده در بالا با تیغه ی برش GT-6018-A استفاده می شود.

آزمون مقاومت در برابر لهیدگی لبه های کارتن:

در این آزمون نمونه مورد نظر که بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده به صورت عمودی(از لبه ها) در ملحق آزمون مناسب آن قرار داده می شود. این مجموعه بین دوصفحه فشاری تحت فشار قرار می گیرد.

میزان مقاومت در برابر لهیدگی این نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه به صورت مستطیل برش داده شود.دستگاه آماده سازی مدلGT-6019-Aساخت کمپانی Gotech تایوان.

 

نمونه به صورت دو ذوزنقه ی متصل به هم برش داده می شود.مدل دستگاه آماده سازی GT-6019-B ساخت کمپانی Gotech تایوان.

ابعاد نمونه های برش داده شده به صورت زیر می باشد:

 
نمونه های آماده سازی شده توسط دستگاه های بالا در ملحق مربوطه بین دو صفحه فشاری تحت فشار قرار می گیرد.

میزان مقاومت در برابر لهیدگی این لبه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

ملحق مربوطه مدل GT-6011-2 ساخت کمپانی Gotech تایوان می باشد.
- آزمون مقاومت چسبندگی لایه های کارتن:
در این آزمون میزان مقاومت بین لایه ای کارتن مورد بررسی قرار می گیرد.
ملحق مربوط به این آزمون در بین لایه های کارتن فرو رفته و اعمال فشار توسط دستگاه مناسب این لایه ها از یکدیگر جدا می شود.

میزان چسبندگی بین لایه ای در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.
 

 

ثبت نظر
کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد