Loading ...
close

کراس کات

logo
کراس کات

 

تست چسبندگی (کراس کات)

کاربرد: جهت اندازه گیری چسبندگی پوششهای رنگ در حالت خشک  

تست چسبندگی- کراس کات- تست رنگ و پوشش...