Loading ...
close

سختی سنج پلاستیک

logo
سختی سنج پلاستیک

 

 

کاربرد: از این وسیله برای تعیین میزان سختی لاستیک ها استفاده می شود.

عملکرد دستگاه: ابتدا سختی سنج بر روی پایه ی مناسب آن قرار گرفته و توسط دسته ی پایه سختی سنج ، در ارتفاع مناسب تنظیم شود. نمونه در محل تعبیه شده قرار گرفته و در این حالت وزنه ی   4kg را برروی وزنه ی 1kgپایه قرار داده شود.میزان عددی که سختی سنج عقربه ای نشان می دهد میزان  سختی پلاستیک می باشد.

استاندارد مربوطه:

  ASTM D 2240