تست یونیور سال کشش، فشار، خمش

دستگاههای تست یونیورسال کشش، فشار و خمش ساخت GOTECH تایوان

1- دستگاه تست کشش

2- دستگاه تست فشار

3- دستگاه تست خمش