Loading ...

تست های ورق کارتن

تست های ورق کارتن

تست های ورق کارتن

جهت اطمینان از کیفیت کارتنهای تولید شده در صنعت بسته بندی یکسری آزمون ها قابل انجام میباشد.در این آزمون ها میزاناستحکام کششی ورق های بکار رفته در تولید کارتن، میزان مقاومت لهیدگی آن ها درزوایای مختلف و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

. آزمون کشش ورق کارتن

در این آزمون نمونه که کاغذ بکار رفته در تولید کارتن می باشد ، بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در دستگاه مناسب قرار داده می شود و تحت کشش قرار میگیرد.میزان مقاومت در برابر کشش این محصولات به عنوان استحکام کششی کاغذ کارتن می باشد.

ابعادنمونه : 200~250×15 mm

استانداردمربوطه : ISIRI 8273-2
جهت آماده سازیاین نمونه یکی از دستگاه های مناسب مدلGT-6018-B ساخت کمپانیGotech تایوانمی باشد.

·      آزمون Ring crush (RCT):

در این آزمون نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در ملحق مربوط به آزمون که یک استوانه با شیاری در مرکز ، به صورت دایره ای قرار می گیرد. قسمتی از عرض نمونه بیرون از ملحق می باشد این مجموعه در بین دو صفحه فشاری در دستگاه مناسب تحت فشار قرار می گیرد. میزان مقاومت در برابر لهیدگی این نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

ابعاد نمونه :  152×127 mm

استاندارد مربوطه :  ISIRI 1411, ASTM D 1164
جهت آماده سازی نمونه از دستگاه نشان داد شده در بالا با تیغه ی برشGT-6018-A استفاده می شود.

نمونه به صورت مستطیل برش داده شود.دستگاه آماده سازی مدلGT-6019-Aساخت کمپانیGotech تایوان. (عکس)

نمونه به صورت دو ذوزنقه ی متصل به هم برش داده میشود.مدل دستگاه آماده سازیGT-6019-B ساخت کمپانیGotech تایوان. (عکس)

نمونه های آماده سازی شده توسط دستگاه های بالا در ملحق مربوطه بین دو صفحه فشاری تحت فشار قرار می گیرد.میزان مقاومت در برابر لهیدگی این لبه ها مورد بررسی قرار میگیرد. ملحق مربوطه مدل GT-6011-2 ساخت کمپانی Gotech تایوان می باشد

·         آزمون مقاومت چسبندگی لایه های کارتن:

در این آزمون میزان مقاومت بین لایه ای کارتن مورد بررسی قرار می گیرد.ملحق مربوط به این آزمون در بین لایه های کارتن فرو رفته و اعمال فشار توسط دستگاه مناسب این لایه ها از یکدیگر جدا می شود.میزان چسبندگی بین لایه ای در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.
تمامی آزمون هایذکر شده در بالا توسط دستگاه یونیورسالAI-7000-M ساخت کمپانیGotechتایوان قابل انجام میباشد.