Loading ...

سالت اسپری

     سالت اسپری

مدل GT-7004   

 این دستگاه با دارا بودن بدنه تمام  PVCو درب پلي كربنات، دستگاه  را ازلحاظ خوردگي بدنه، زنگ زدگي  در برابر آب و همچنين شوك الكتريكي با ساير مواردمشابه خود متمايز نموده است. دستگاه مذكور جهت كنترل كيفيت پوششهاي صنعتي (لاك،رزين،رنگ و ...) در برابر فرسايش ناشي از مه نمكي در مدت زمان تعيين شده مورد استفاده قرار مي گيرد.  

كليه قطعات الكترونيكي بكار گرفته شده درتسترمذكوراز جمله كنترل كننده هاي دمايي از شركت OMRONژاپن می باشد.