سختی سنج

انواع سختی سنج ها ساخت کمپانی Future Tech ژاپن:

1- سختی سنج برینل

2- سختی سنج ویکرز

3- سختی سنج راکول

4- سختی سنج میکروهاردنس (میکروویکرز)