کراس کات

کراس کات

 

تست چسبندگی (کراس کات)

کاربرد: جهت اندازه گیری چسبندگی پوششهای رنگ در حالت خشک