تست ضربه رنگ و پوشش

تست ضربه رنگ و پوشش

 

تست ضربه رنگ و پوشش IMPACT TEST

کاربرد:تعیین مقاومت به ضربه و انعطاف پذیری پوشش روی سطح

ساخت کمپانی TQCهلند

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط:

ضخامت سنج رنگ

کاپ ویسکوزیته 

سالت اسپری

 رطوبت سنج

رنگ سنج

سختی سنج رنگ و پوشش

گریندومتر