تست خمش رنگ و پوشش

تست خمش رنگ و پوشش

 

 تست خمش(مندرل) BENDING TEST

کاربرد: تعیین مقاومت پوشش از نظر انعطاف پذیری و یا ترک خوردگی و پوسته پوسته شدن

مدل:مخروطی و استوانه ای

ساخت کمپانی TQCهلند