کاپ دانسیته (پیکنومتر)

کاپ دانسیته (پیکنومتر)

کاپ های دانسیمتر و پیکنومتر 

کاربرد: پیکنومتر برای اندازه گیری وزن gravity خاص هر واحد حجم پوشش ، چسبها یا مایعات مشابه در یک دما بکار برده میشود