ویسکومتر کربس

ویسکومتر کربس

 

ویسکومتر کربس اتوماتیک

کاربرد:جهت اندازه گیری ویسکوزیته رنگ و رزین

کمپانی سازنده: TQCهلند

مشخصات دستگاه:                                                                                                                         

قابلیت اندازه گیری: Ku, CP, g

رنج:


Range: 40.2 – 141 KU (resolution 0.1 KU), 27 – 5274 cP (resolution 5 cP

استاندارد

ASTM D562-01, ASTM D856, ASTM D1131